AKTUALITY


Aktuality

Obec Ohradzany v zmysle § 4, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme

                                                                        v y h l a s u j e

 

           výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky/ predškolského zariadenia

                                                            Materská škola Ohradzany.

 

Zákonné podmienky účasti výberového konania:

Kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34, zákona č. 317/2009 Z.z.,

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,

- morálna bezúhonnosť, podľa ust. § 6 ods. 1, písm. b/ zákona č. 317/2009 Z.z.

- zdravotná spôsobilosť, podľa ust. § 6, ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z.z.,

- v súlade s § 4 pds- 1, zákona č. 596/2003 Z.z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Ďalšie požiadavky:

- manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibiilita

- ovládanie štátneho jazyka

- znalosť práce s PC / Excel, Word, internet/

Písomné prihlášky o účasti na výberovom konaní majú obsahovať:

- doklady o vzdelaní /overené kópie/ v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,

- štruktúrovaný profesijný životopis,

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, preukazujúce minimálne 5 rokov,

- výpis z registra trestov /doklad o bezúhonnosti/ nie starší ako 3 mesiace

- spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca /nie staršie ako 3 mesiace/

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 04.09.2017 do 14,00 hod. na adresu: Obecný úrad, Ohradzany 164, 067 22  Ohradzany s označením

                                                   "Výberové konanie na riaditeľa MŠ - neotvárať".

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

 

V Ohradzanoch, dňa 11.08.2017

 

                                                                                                                       Mgr. Andrea Kličová, v.r.

                                                                                                                            starostka obce


                                                             
Oznamujeme Vám, že spoločnosť VION Humenné bude dňa 27.10.2016 o 11,00 hod. v zasadačke Obecného úradu konať výberové konanie na pozíciu opatrovateľa do denného stacionára. Záujemcovia nech so sebou prinesú žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o vzdelaní, doklad o absolvovaní opatrovateľského kurzu..... 


V časti Dokumenty sú umiestnené podmienky na výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra v obci Ohradzany.


VSD Vám oznamujú, že v obci Ohradzany - úseky od č.d. 175 po č.d. 148, od č.d. 93 po č.d. 107, od č.d. 88 po č.d. 46 a č.d. 68 a 222  bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia a to  v termínoch:

9.5.2016  od 6,50 hod. do 17,30 hod.

10.5.2016 od 7,00 hod. do 18,30 hod.

19.5.2016 od 7,40 hod. do 17,30 hod.


Oznamujeme Vám, že dňa 4.5.2016 bude v čase od 9,15

 hod. do 10,30 hod. zber nebezpečného odpadu vo dvore Obecného

úradu a to: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty,

filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby,

obaly. 


PREDAJ PREBYTOČNÉHO MAJETKU OBCE

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 71/2015 zo dňa 11.12.2015

CAROSA ŠKODA 706 RTHP

Rok výroby - 1976, bez platnej STK a EK, funkčný, vyradený z evidencie motorových vozidiel

Cena dohodou


ŠPECIÁLNE PRAGA V3S - FEKÁL

Rok výroby - 1987, bez platnej STK a EK, funkčný, dočasne vyradený       z evidencie motorových vozidiel

Cena dohodou


Kontakt: 0918727525

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 30.3.2016

Na pozvanie starostky obce  dňa 30.3.2015 našu obec navštívil splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport a poslanec NR SR p. Galis. Pani starostka  spolu s poslancami obce ho privítala na pôde Obecného úradu, kde sa slávnostne zapísal do pamätnej knihy.http://www.zlok.net/blog/wp-content/uploads/under-construction-1.gif AKTUÁLNE OBRÁZKY
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku

Kalendár:

December 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Albína

Anketa:

Počasie na Slovensku: